دومین دوره: ۱۳۹۷


رتبه نخست: جواد جولایی


رتبه دوم: احسان رجبی


رتبه سوم مشترک: جواد زارع


رتبه سوم مشترک: علی رام


نخستین دوره: ۱۳۹۶


رتبه نخست: شهاب طهماسبی


رتبه دوم: مهسا آقاحاصل


رتبه سوم: امیرحسین مستوفی